Team

Maha Husain – Team Lead
Ayesha Malik – Advisor
Ayesha Mushtaq – Research Team
Mubashar Rizvi – Research Team
Noor Fatima – Research Team