Team

Maha Husain – Team Lead
Ayesha Malik – Advisor
Ayesha Mushtaq – Research Team
Faraz Khan – Research Team
Mubashar Rizvi – Research Team
Noor Fatima – Research Team
Saman Iqbal – Research Team
Zarak Asad Khan – Research Team